Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Indicadors de gestió de residus

Po​deu consultar les dades referents a la gestió de residus dels últims anys a la pàgina de l'Agència de Residus de Catalunya

© Agència de Residus de Catalunya